logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.

Oświadczenie pacjenta      1 stycznia 2013 r.

 Oświadczenie opiekuna    1 stycznia 2013 r.

 Objaśnienia, jak zaznaczyć odpowiednie uprawnienia w oświadczeniu.     19.12.2012 r.

 Ulotka informacyjna "Mamo, Tato! Zgłoś mnie!"        1 stycznia 2013 r.

 

 

Co mam zrobić kiedy wiem, że jestem ubezpieczony, a eWUŚ nie potwierdza moich uprawnień?

Możesz potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą innych dokumentów lub złożyć stosowne oświadczenie.

 

Dlaczego muszę potwierdzić prawo do leczenia mojego dziecka? Przecież dzieci mają prawo do świadczeń.

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. 
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż.jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

 

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

Członkami rodziny są:

 • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • małżonkowie;

 • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

Członek rodziny uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu go  do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego

 

Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Przyczyn może byc wiele. Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości należy wyjaśnić u płatnika składek, np. pracodawcy.

 

Jakie dokumenty można przedstawić aby potwierdzić ubezpieczenie?

Aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić okazując:

 • zgłoszenie  do ubezpieczenia;

 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń;

 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA;

 • legitymację ubezpieczeniową;

 • legitymację rencisty/emeryta;

 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV);

 • inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury;

 • Kartę Polaka – tylko w stanach nagłych!

Jeżeli pacjent wie, że ma prawo do świadczeń, a nie posiada przy sobie jednego z wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna