logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Pielęgniarka koordynująca:
 • Małgorzata Boruch

 

Lekarze

 • lek. med. Krzysztof Góralczyk
Tel.: 43 824 41 25
 

 

Przyjęcie do szpitala:

1.  Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym
bezpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego.

2.    W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

3.    Podczas przyjęcia do szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić ważny dokument  potwierdzający tożsamość z nr. PESEL i zdjęciem.

4.    Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

5.    Do szpitala pacjent  zabiera rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe).

6.    Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.

7.    Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

- świadczenia zdrowotne,

- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.


DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I REFUNDACJI LEKÓW SĄ:

 

1.  Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub 
 • legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i piecząrką pracodawcy

2.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3.  Osoby ubezpieczone w KRUS
 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

4.  Emeryci i renciści

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

 

5.  Osoby bezrobotne

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 
6.  Osoby ubezpieczone dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7.  Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

8.  Osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

9.  Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 
10.  Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Brak dowodu ubezpieczenia

Jeżeli w stanie nagłym potrzebują Państwo skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadają Państwo przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możecie taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
 • jeśli przebywają Państwo w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia

Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanie nagłym nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia, a późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu.

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna